Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV
Olsztyn Mątki

 

Słowniczek pojęć

Bezpieczeństwo energetyczne

Stan, w którym nie występuje zagrożenie przerwami w dostawach energii. Jednym ze sposobów zwiększania bezpieczeństwa energetycznego jest modernizowanie i rozbudowa stacji oraz sieci przesyłowych. Dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego szczególnie ważne jest różnicowanie źródeł zasilania danego obszaru (np. poprzez dwie, a nawet trzy niezależnie od siebie działające linie elektroenergetyczne i stacje). To pozwala w przypadku ewentualnej awarii jednego obiektu, aby jego funkcję mogły przejąć inne. Chodzi o to, żeby w razie awarii np. linii jej skutki nie były odczuwalne dla odbiorców energii.

Inwestycje celu publicznego

To przedsięwzięcia, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z treścią ustawy, przez inwestycję celu publicznego rozumie się m.in. "budowę i utrzymywanie (…) przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń."

Linie najwyższych napięć

Linie, którymi przesyłane jest napięcie elektryczne równe lub większe niż 200 kV. W Polsce są to linie 220 kV i 400 kV. Linie najwyższych napięć pozwalają przesyłać energię elektryczną na największe odległości przy równoczesnym ograniczeniu strat towarzyszących przesyłowi energii.

Pole liniowe

Część rozdzielni przeznaczona do wykonywania określonego zadania na stacji np. zasilania określonego miasta lub regionu.

System elektroenergetyczny

Zbiór obiektów i urządzeń służących do wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną

Ilość energii elektrycznej niezbędna do zaspokojenia potrzeb wszystkich odbiorców danego obszaru. Ze względu na brak możliwości magazynowania energii elektrycznej, sieć musi pracować nieprzerwanie w stanie równowagi - ilość wytwarzanej energii musi być zawsze równa ilości energii wykorzystywanej.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE